Website Privacyverklaring

Definities

a. Privacyverklaring: deze privacyverklaring;
b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
c. Verwerkingsverantwoordelijke: Industrial Products Sevenum B.V. , Deckersgoedtweg 2 5975 RR Sevenum, 077 - 4673444 info@ipsbv.nl
d. Website: de website onder www.IPS.nl;

1. Algemeen

1.1 In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt in het kader van de Website.

2. Persoonsgegevens

 1. 2.1  Een persoonsgegeven betreft informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Afhankelijk van het gebruik van de Website door gebruikers kan Verwerkingsverantwoordelijke de volgende gegevens van haar gebruikers verwerken:
 2. naam;
 3. (e-mail)adres;
 4. telefoonnummer;
 5. gegevens die betrekking hebben op het apparaat van Gebruiker, zoals een IP-adres;
 6. communicatievoorkeuren;
 7. informatie verkregen via cookies, over het surfgedrag van Gebruiker;
 8. bedrijfsnaam;
 9. afleveradres;
 10. 9  factuuradres;
 11. 10  KVK-nummer;
 12. 11  btw-nummer.
 13. 2.2  Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt op de volgende manier persoonsgegevens van een Gebruiker:
 1. wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan de Verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt;
 2. door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Verwerkingsverantwoordelijke;
 3. een bestelling bij Verwerkingsverantwoordelijke te doen; of
 4. doordat deze worden gegenereerd aan de hand van het gebruik van Gebruiker van de diensten of Website van Verwerkingsverantwoordelijke, onder andere via cookies; of
 5. via programma’s als Google Analytics, Hotjar etc.

2.3 Indien Gebruiker verplicht is om bepaalde gegevens te verstrekken, zal Gebruiker geïnformeerd worden over de mogelijke gevolgen wanneer deze niet worden verstrekt.

3. Doeleinden en grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens

 1. 3.1  Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens van de volgende een gebruiker op basis van een wettelijke grondslagen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming: uitvoering van een overeenkomst, het voldoen aan een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang.
 2. 3.2  Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt bepaalde persoonsgegevens ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. De gerechtvaardigde belangen van Verwerkingsverantwoordelijke zijn onder andere: marketing, reclame, onderzoek van eigen producten of diensten, IT-beheer en -beveiliging, delen met aan Verwerkingsverantwoordelijke gelieerde partijen enz.
 3. 3.3  Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, op basis van de daarbij genoemde grondslagen:
 4. het aanbieden van producten of diensten, waaronder ook begrepen het aanbieden van klantenservice of technische ondersteuning en verwerking van verzoeken die betrekking hebben op de producten of diensten, ter uitvoering van de overeenkomst gerechtvaardigd belang;
 5. Verbetering van de aangeboden producten of diensten, onder meer door een analyse van het gebruik ervan, ter uitvoering van de overeenkomst gerechtvaardigd belang;
 6. Het aangaan en onderhouden van een klantrelatie met Gebruiker, bijvoorbeeld voor
 7. het versturen van informatieve berichten over producten of diensten of het reageren

op vragen en verzoek van Gebruiker, ter uitvoering van de overeenkomst

gerechtvaardigd belang;

 1. Het afhandelen, beheer en facturatie van bestellingen, ter uitvoering van de
 2. overeenkomst gerechtvaardigd belang;
 3. Het versturen van de nieuwsbrief van Verwerkingsverantwoordelijke, met grondslag
 4. Gerechtvaardigd belang Toestemming;
 5. Het aanbieden van gerichte advertenties gebaseerd op de interesses van Gebruiker,
 6. waarbij cookies en vergelijkbare technologieën worden gebruikt om de relevante informatie over Gebruiker te verzamelen, met grondslag Gerechtvaardigd belang Toestemming;

4. Minderjarigen

4.1 In sommige gevallen vraagt Verwerkingsverantwoordelijke om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de Gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Verwerkingsverantwoordelijke. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan Verwerkingsverantwoordelijke verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

5. Verstrekking van persoonsgegevens aan derde partijen

5.1 Verwerkingsverantwoordelijke zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derde partijen verstrekken, tenzij:

 1. 5.1.1  de persoonsgegevens worden verstrekt aan een door Verwerkingsverantwoordelijke voor de in deze Privacyverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, met welke verwerker Verwerkingsverantwoordelijke een overeenkomst heeft gesloten die er onder andere op ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of
 2. 5.1.2  Verwerkingsverantwoordelijke op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties; of
 3. 5.1.3  Verwerkingsverantwoordelijke voor de uitvoering van de overeenkomst gebruikt maakt van derden dienstverleners, die namens Verwerkingsverantwoordelijke bepaalde diensten uitvoert, zoals IT-diensten of betalingsdiensten.

5.2 Om de diensten te kunnen leveren, kan Verwerkingsverantwoordelijke genoodzaakt zijn om persoonsgegevens door te geven naar andere landen, binnen of buiten de Europese Unie. Wanneer dit het geval is, neemt Verwerkingsverantwoordelijke alle noodzakelijke maatregelen om de persoonsgegevens op rechtmatige wijze door te geven naar dergelijke landen.

6. Cookies

 1. 6.1  Verwerkingsverantwoordelijke maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Met deze cookies verzamelt Verwerkingsverantwoordelijke, overeenkomstig de door Gebruiker opgegeven voorkeuren, automatisch bepaalde gegevens over de geschiedenis van activiteiten van Gebruiker op de Website en apps van derden. Zo kunnen persoonsgegevens van Gebruiker worden verzameld terwijl Gebruiker de Website of apps gebruikt of als deze op de achtergrond draaien op het apparaat van Gebruiker. Deze gegevens kunnen door Verwerkingsverantwoordelijke worden gecombineerd met andere gegevens over het apparaat van Gebruiker, zoals een IP-adres. Als hiervoor de toestemming van Gebruiker nodig is, zal Verwerkingsverantwoordelijke die vooraf vragen.
 2. 6.2  Het Cookiebeleid van Verwerkingsverantwoordelijke bevat verdere informatie over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor Verwerkingsverantwoordelijke cookies gebruikt.

7. Profilering

7.1 Verwerkingsverantwoordelijke maakt gebruik van profilering. Dit houdt in dat aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van gebruikers worden geëvalueerd, zoals persoonlijke voorkeuren etc.

7 Rechten van gebruikers

 1. 7.1  De Gebruiker heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gebruiker heeft tevens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.
 2. 7.2  Gebruiker kan Verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om beperking van de verwerking en gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste houdt in dat gebruiker het recht heeft om de persoonsgegevens die Verwerkingsverantwoordelijke over hem of haar heeft, in een

gestructureerd, gangbaar en machineleesbare vorm te ontvangen en eventueel door Verwerkingsverantwoordelijke te laten doorgeven aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.

 1. 7.3  Indien de gebruiker toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens, heeft de gebruiker te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.
 2. 7.4  Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over deze Privacyverklaring kan de Gebruiker Verwerkingsverantwoordelijke bereiken op het eerdergenoemde adres van Verwerkingsverantwoordelijke.
 3. 7.5  Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@lpmw.nl
 4. 7.6  Gebruikers hebben het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit kan via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

8. Bewaartermijn

8.1 Verwerkingsverantwoordelijke bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 60 maanden na het laatste bezoek van de Website, tenzij Verwerkingsverantwoordelijke op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

9. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

9.1 Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Verwerkingsverantwoordelijke adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 14 februari 2022.

Industrial Products Sevenum B.V.